خبرگزاری فارس: مسئولان با برخورد فرهنگی در نشر عفاف و حجاب تاثیرگذار باشند

جمشیدنژاد تصریح کرد: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ ﻣﺮدم از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 

ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن عنوان کرد: مدیران باید در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را در درون دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و با اجرای عملی ارزش‌های اسلامی و دینی و آنچه که باور داریم در فرهنگسازی و نشر آن اثرگذار باشند چراکه اگر ایده‎ها و افکار با اعمال منطبق نباشد هیچ‌گاه اثرگذار نخواهد بود.

 

وی افزود: دستگاه‎های اجرایی باید از توانمندی دستگاه‎های فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات استفاده کنند و با برگزاری کارگاه‎های آْموزشی، همایش‎ها و ... در راستای فرهنگ عفاف و حجاب تلاش کنند.

 

ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از مدیران خواست برفضای شرکت‎های خصوصی که متاثر از برخی سازمان‎ها و در راستای فعالیت‎های آن‌ها هستند نظارت ویژه شود و با دقت نظر در زمان ارائه مجوز و همچنین ارائه آموزش‎های لازم در حوزه اخلاق اداری و اجتماعی و یادآوری مسئولیت‎های این واحدها تلاش کنند.

 

جمشیدنژاد تصریح کرد: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ ﻣﺮدم از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 

ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اداﻣﻪ داد: ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ دﯾﻨﯽ و ﻗﻮﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺣﺠﺎب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺴئوﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

 

ﺟﻤﺸﯿﺪﻧﮋاد ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺎری ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش‌ﻫﺎی ﻻزم در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح اﺳﺖ ﺗﺎ روان‌ﺳﺎزی، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ، ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 

وی خاطرنشان کرد: ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪی در ﻗﺎﻟﺐ آﻣﻮزش و ﺑﺨﺸﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮارت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

 

گفتنی است، در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺮﯾﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻣﺴﺎل دﺳﺘﮕﺎه‌های‎‎ اﺟﺮاﯾﯽ سیستان و بلوچستان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.فارس

 


برچسب‌ها: جمشيدنژاد, معاون سیاسی, استانداری, ﺣﺮﯾﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ, ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی

تاريخ : چهارشنبه 1393/04/11 | | نویسنده : زاهدانی

بازدید استاندار از شرکت شهرک های صنعتی زاهدان

استاندار سیستان و بلوچستان همزمان با هفته صنعت، معدن و تجارت از شرکت شهرک‌های صنعتی زاهدان و میرجاوه بازدید کرد.


هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تمامی تلاش ما برون رفت از شرایط رکودی صنایع و تحرک دوباره صنعت در استان سیستان و بلوچستان است.
علی‌اوسط هاشمی امروز همزمان با هفته صنعت، معدن و تجارت از شرکت شهرک‌های صنعتی زاهدان و میرجاوه بازدید کرد.
وی در بازدید از واحد تولیدی هامون سازه اظهار کرد: تمامی تلاش ما برون رفت از شرایط رکودی صنایع و تحرک دوباره صنعت در استان است به همین لحاظ کارگروه تخصصی متشکل از مدیران صنایع و کارشناسان بخش صنعت تشکیل شده است که این کارگروه بدون اتلاف وقت و با اولویت گذاری برای مرتفع سازسی مشکلات بخش صنعت تمرکز دارند.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: پتانسیل‌ها، ظرفیت‌های خوب، نیروهای متخصص و سرمایه‌گذاران دلسوز از مزایای این استان به شمار می‌روند.
هاشمی بیان کرد: با تغییر رویکرد تحول را در چهره استان با مشارکت جستجو می‌کنیم.
وی گفت: تولیدثروت، ایجاد کار آفرینی، هزینه کردن با رویکرد توسعه‌ای، توسعه متوازن و پایدار را در پی دارد و ما مجدانه در پی آن هستیم.
استاندار سیستان و بلوچستان همچنین تصریح کرد: ارتقای سطح کیفیت محصولات واحدهای تولیدی و صنعتی استان نقش مهمی در جذب بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند داشته باشد.
هاشمی اضافه کرد: یکی از اولویت‌های اصلی استان قبل از ایجاد واحدهای تولیدی جدید، تعیین تکلیف واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است که باید با برنامه‌ریزی‌های زمینه برای استفاده مناسب از ظرفیت‌های کامل واحدهای تولیدی چه نیمه تعطیل و چه تعطیل صورت پذیرد.


برچسب‌ها: بازديد, استاندار سيستان و بلوچستان, شهرک صنعتی, هفته صنعت, معدن و تجارت

تاريخ : چهارشنبه 1393/04/11 | | نویسنده : زاهدانی

مسئول هماهنگی امور استان‌های وزارت کشور از برگزاری اولین نشست مشترک هیأت دولت با استانداران خبر داد.

حسینعلی امیری قائم‌مقام وزیر کشور و سخنگوی این وزارتخانه به برگزاری اولین نشست اعضای هیأت دولت با استانداران اشاره کرد و گفت: در این نشست مطالبی که جنبه عمومی برای همه استان‌های کشور دارد تقسیم‌بندی شده و قرار است توسط تعدادی از استانداران مطرح شود.

مسئول هماهنگی امور استان‌های وزارت کشور همچنین گفت:‌ هیأت دولت نیز در خصوص مطالب مطرح شده از سوی استانداران تصمیم‌گیری خواهد کرد.

این نشست قرار است امروز (چهارشنبه) برگزار شود.


برچسب‌ها: نشست مشترک هیأت دولت با استانداران, صورتجلسه, اهم موضوعات مطرح شده, استانداری سيستان و بلوچستان

تاريخ : سه شنبه 1393/04/10 | | نویسنده : زاهدانی

 آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در ديدار جمعي از نمايندگان فعلي و ادوار منطقه سيستان

 در مجلس شوراي اسلامي ضمن تأكيد بر ضرورت حفظ و تحكيم وحدت و انسجام ميان

برادران اهل تسنن و تشيّع در منطقه، استان سيستان و بلوچستان را پيشاني

جمهوري اسلامي در جنوب شرقی كشور توصيف كرد و گفت:

موقعيت جغرافيايي و تركيب جمعيتي آن به‌گونه‌اي است كه هرچه نگاه مسئولان به

آن خطه راهبردي‌تر باشد، منافعش به كل نظام و مكتب اسلام، مردم و

برادران اهل تشيّع و تسنن مي‌رسد.


برچسب‌ها: دیدار نمایندگان, سیستان, با, آیت الله هاشمی, شهرياری

تاريخ : دوشنبه 1393/04/09 | | نویسنده : زاهدانی

برای دانلود دعای ربنا استاد شجريان بر روی لینک ذیل کلیک کنید …

Shajarian-Rabana


برچسب‌ها: دانلود ربنا شجريان, Shajarian, Rabana, دانلود ربنا, وبلاگ زاهدان وب گردی

تاريخ : دوشنبه 1393/04/09 | | نویسنده : زاهدانی

عارف: نگرش‌هـای مچ‌گیـرانه بـاید تغییر کند

رئیس بنیاد امید ایرانیان بر ضرورت شبکه‌سازی میان فعالان مدنی تاکید کرد

و گفت: نگرش مچ‌گیرانه در قوانین که در بسیاری از موارد هزینه‌های زیاد با

بهره‌وری پایین به سیستم تحمیل کرده است، باید تغییر کند.

 


برچسب‌ها: محمدرضا عارف, رئیس بنیاد امید ایرانیان, هم‌اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد, زاهدان

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1393/04/09 | | نویسنده : زاهدانی

مهندس علی اوسط هاشمی در نشست بررسی مصوبات سفر رییس جمهوری

به سیستان و بلوچستان افزود: اعتبارات تمامی مصوبات سفر رییس جمهوری با

ردیف و منابع آن تا یک ماه آینده مشخص و به استان اعلام می شود.

وی تصریح کرد: نگاه رییس جمهوری و وزرا دولت به استان بسیار قوی است و باید از این فرصت برای توسعه و پیشرفت منطقه استفاده کنیم و از آنجایی که حدود 85 درصد بودجه ها متمرکز ملی است بایستی مدیران دستگاههای مختلف اجرایی برای جذب اعتبارات طرحهای مربوطه به جد تلاش کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: پروژه های بزرگی نظیر پتروشیمی، راه آهن و گازرسانی در دستور کار قرار دارد که هر یک از آنها برد استانی و ملی و حتی فراملی دارد و تنها به یک شهرستان مرتبط نمی شود و تاثیر و برکات آن برای تمامی شهرستانهای استان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی ایرانشهر گام نخست در مرحله آغازین خود را با مکان نمایی برداشته است، گفت: در سفر مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی و اعضای کمیته زیربنایی استان سه نقطه برای ایجاد کارخانه پتروشیمی در ایرانشهر جا نمایی شد که در حال تهیه نقشه و طرح برای ارائه به وزیر نفت است.

وی ادامه داد: طرح گاز رسانی صرفا برای گرمایی و پخت پز اجرا نمی شود بلکه خط گاز استان را خط توسعه می دانیم و بیشترین استفاده از آن در جهت صنعت و توسعه و پیشرفت منطقه خواهد بود.


برچسب‌ها: مصوبات سفر رییس جمهوری, به, استان سیستان و بلوچستان, هاشمي, دكتر زنگنه

تاريخ : یکشنبه 1393/04/08 | | نویسنده : زاهدانی

30 ویژگی سیاست مدار

 یک سیاستمدار خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟‌ این سوالی است که

بسیاری از سیاستمداران ایرانی ،‌بی پاسخ به آن ، وارد گود سیاست شده اند و

بسیاری از مردم نیز بی توجه بدان ،‌ به سیاستمداران رأی داده اند.

دکتر محمود سریع القلم، فوق دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه اوهایو و استاد دانشگاه شهید بهشتی در

پاسخ به این سوال ، 30 ویژگی سیاستمدار را برای انتشار در عصرایران نوشته است که می خوانید:

1- اول تحصیلات خود را تکمیل کرده باشد و بعد کار اجرایی قبول کند و نه بالعکس.

2- تا آنجا که مقدور باشد، از روی متن سخنرانی کند.

3- کانون انرژی خود را در مدیریت، در بخش های فکری، تولیدی و فن آوری کشور متمرکز کند.

4- به طور دائمی، همه را متوجه "آینده" و "تحقق افق ها" نماید.

5- عصبانیت او با محاسبه قبلی باشد.

6- ظرفیت صبر و خویشتن داری تا سه سال برای پاسخ به مخالفان خود را داشته باشد.

7- جلسات را در راس ثانیه آغاز کند.

8- ارتباط خود را با تمامی اقشار جامعه به صورت مستمر و سازمان یافته حفظ کند.

9- از کوچک ترین تا استراتژیک ترین اقدامات در روابط خارجی را صرفا برای افزایش قدرت کشور بداند.

10- وقتی اشتباه کرد، عذرخواهی کند.

11- همه را متوجه "کشور"، "مصالح کشور" و "قدرت کشور" کند.

12- قبل از رسیدن به قدرت، حداقل به چهل کشور سفر کرده باشد.

13- یک روز درمیان، دو ساعت ورزش کند.

14- با دست خط خود، یادداشت های تقدیرآمیز برای افرادی که برای کشور زحمت می کشند ارسال، کند.

15- به طور واقعی و با رفتارهای تقویت کننده، به "اصل مقدس رقابت" معتقد باشد.

16- به یک زبان روز خارجی مسلط باشد.

17- پدر و مادر اصیلی داشته باشد.

18- برنامه ریزی و مدیریت او، با واقعیت ها و مقدورات سنخیت داشته باشد.

19- حداقل دو کار مهم عمرانی و دو چرخش بزرگ فکری که به نفع زندگی مردم باشد، از خود به جا گذارد.

20- در بحبوحه جدی ترین مذاکرات، نخی که از دگمه پیراهن طرف مقابل آویزان است را گوشزد کند: به جزئیات توجه کند.

21- زیرمجموعه او از هوش ذهنی، هوش عاطفی و هوش اجتماعی برخوردار باشد.

22- در هر شرایطی و با هر کسی، مودب باشد.

23- از اسلحه "سکوت" نهایت بهره برداری را کند.

24- در سخنرانی و اقناع مخاطبان، تا می تواند از آمار و ارقام استفاده کند.

25- توجه به زیبایی ها اعم از طبیعت، رنگ های شاد، لبخند، محبت، جزئی از زندگی روزانه او باشد.

26- اخلاق و مدنیت او قبل از مواضع سیاسی اش نمود داشته باشد.

27- قبل از آنکه به قدرت برسد، در حد معمول، خوب زندگی کرده باشد.

28- حداقل 200 بیوگرافی خوانده باشد.

29- از یک نظام فکری منسجمی برخوردار باشد ولی با داده های جدید، آمادگی تعدیل و اصلاح فکر خود را پیدا کند.

30- مسئولیت قدرت را بپذیرد و پاسخگویی به مردم را، جدی، حقوقی و مقدس بشمارد.


برچسب‌ها: ویژگی یک سیاستمدار خوب, ملاك, مرد سياست, وبلاگ زاهدان وب گردی

تاريخ : یکشنبه 1393/04/08 | | نویسنده : زاهدانی

نخستین جلسه از سلسله نشست‌های " جهانی عاری از خشونت " با موضوع " چالش های رفع خشونت از محیط زیست انسانی با حضور محمدرضا عارف رییس بنیاد امید ایرانیان، دکتر الهه کولایی استاد دانشگاه و نماینده اسبق مجلس، شهربانو اماني انگنه ، نماينده دوره هاي پنجم و ششم مجلس، دکتر اسماعیل کهرم مشاور عالی سازمان محیط زیست، دکتر رضا مکنون مشاور وزیر نیرو و مهناز مظاهری معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست به همراه کارشناسان و صاحبنظران حوزه محیط زیست در محل بنیاد برگزار شد..

گفتنی است در پایان این نشست هدایایی به رسم یادبود به سخنرانان از طرف دکتر عارف اهدا شد. همچنین تندیس درخت سبز نخسین جشنواره ملی کارآفرین و استعدادهای برتر مهارتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ومدیریت جهانی توسط کارآفرین برتر به رسم یادبود به دکتر عارف اهدا شد.


برچسب‌ها: بنياد اميد ايرانيان, دكتر عارف, صفراسلامی, حامد غلامی, جهانی عاری از خشونت

تاريخ : یکشنبه 1393/04/08 | | نویسنده : زاهدانی

The Ultimate 10 Step Suhoor Guide

من متخصص تغذیه نیستم اطلاعات خیلی زیادی هم در این زمینه ندارم.
شاید این توصیه هارو هزار بار هم شنیده و خونده باشیم.

ولی دیدم بد نیست یه سری نکات رو برای يادآوری براتون بنویسم.

اولا" که احادیث و روایات فراوانی داریم که حتما" برای گرفتن روزه سحری بخورید. و روزتون رو با یاد خدا شروع کنید.

من که فکر نمیکنم در این روزهای تابستانی طولانی اصلا" کسی بتونه بدون سحری روزه بگیره و اگر بتونه حتماْ به سلامتیش لطمه می زنه.

حالا اینکه چی بخوریم:

۱- با خرما شروع کنید.

۲- از غلات کامل و سبوس دار استفاده کنید و محصولاتی که از آرد کامل درست شده اند مثل نان های سبوس دار.

۳- از غذاهای سرخ کرده پرهیز کنید.

۴- از میوه و سبزیجات غافل نشید.می تونید ازمخلوط اونها به صورت سالاد استفاده کنید.و یا به صورت بخار پز و آبپز و کمپوت میوه ها.

۵- یک لیوان شیر و عسل فراموش نشه.

۶- غذاهای شور رو در سحری مصرف نکنید که تا افطار از عطش بیچاره می شید!!

۷- آب آب آب ! توی این متن نوشته که خوردن چای و قهوه رو جانشین آب نکنید چون خود اون مواد باعث ایجاد عطش در ساعت های بعد می شن. آب و آب میوه توصیه شده.

۸- خوردن یک تخم مرغ به صورت آبپز توصیه شده و برای کسانی که رژیم های غذایی دارند پیشنهاد شده که فقط سفیده تخم مرغ پخته بخورند.

۹- از روغن زیتون غافل نشید که منبع تامین انرژی لازم در طول روزه .

و توصیه آخر اینکه برنامه سحریتون رو از شب قبل تنظیم کنید تا در فرصت کوتاه سحر وقت کافی برای آماده کردن وخوردن سحری داشته باشید.

التماس دعا


برچسب‌ها: توصيه, خوردن سحری, غذاهای ويژه سحر, زاهدان وب گردی

تاريخ : یکشنبه 1393/04/08 | | نویسنده : زاهدانی
تاريخ : یکشنبه 1393/04/08 | | نویسنده : زاهدانی

http://metafootball.ir/m/filer_public_thumbnails/filer_public/09/b2/09b2a5a0-e085-4327-9a14-e309e2cc0b99/iran_team_iran_-_nigeria_f.jpg__460x320_q85_crop-scale.jpg

متن وارده زير با اندكي تلخيص منتشر مي‌شود:

1. چند روزی در رسانه‌ی خودخوانده‌ی ملی جشن برپا بود. جشن باخت تیم فوتبال به آرژانتین. روز بعد از همین باخت، گوینده‌ی رادیو جوان که ظاهرا دستور گرفته بود الکی خوش باشد، در جایی از برنامه پیروزی تیم ملی را تبریک گفت. بعد که دید زیادی تند رفته است، کلمه "پیروزی" را با " بازی دلچسب" عوض کرد. البته این شادمانی تنها به تریبون تک‌گوی رسمی محدود نماند و دنیای مجازی را نیز درنوردید. از پایگاه‌های مجازی اصلاح‌طلبان گرفته تا چپ‌گریان و از محافظه‌کاران گرفته تا سلطنت‌طلبان و از بی‌سی‌سی گرفته تا خبرگزاری فارس همه دست‌افشان و پاکوبان زبان به تمجید گشودند. این شادمانی پس از بازی با بوسنی‌هرزگوین جای خود را به دال تهی "غیرت و تعصب" داد که معمولا ناتوانی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها را روکش می‌کند.

2. در افتتاحیه‌ی جام جهانی 1990 وقتی کامرون آرژانتین را شکست داد، می‌شد از تعجب شاخ درآورد. چرا که آن زمان فاصله‌ی فوتبال غنی و فقیر بسیار زیاد بود. ولی اینک که تیم یک کشور فقیر افریقایی بنام غنا با بازی درخشانش نفس آلمان را می‌گیرد، کاستاریکا ایتالیا را شکست می‌دهد و شیلی اسپانیا را از جام بیرون می‌اندازد، نمی‌دانیم باخت شیرین دیگر چه معنا دارد؟ جواب روشن است. برای ملتی که اقتصادش لقمه‌ی چپ شهری مثل دوبی شده است ولی همچنان از شکوه و عظمت حرف می‌زند، باید هم یکی دو بازی دفاعی هنر بزرگی جلوه کند. ملتی که به خاطر مصالح سیاسی به توهم بیجای خودبزرگ‌بینی دچارش ساخته‌اند، باید هم به بهانه‌ی حقیری شادمان باشد. چه راست گفت برتراند راسل وقتی در 1920 از روسیه شوروی، که بر طبل آرمان‌های بزرگ می‌کوبید، برگشت: «روزی خواهد آمد که برای این مردم سرگرمی‌های نازل به بزرگترین فضیلت‌ها تبدیل خواهند گشت.»سرانگشت البته به نظر من برای این پدیده سبب مهمتری وجود دارد: اغتشاش واژه‌ها.

3. برخلاف تصور جوانانی که به خیابانها ریختند تا اندوه دیرپا را به چالش بکشند، در حقیقت آنان به اشاره‌ی دوپهلوی نهاد قدرت رقصیدند. رقصی برای دل خود به منفعت دیگری. مثل حضور سوژه‌های مستأصل در شبکه‌های اجتماعی که با هر نوشته‌ی اعتراضی و هر لایک بی‌خاصیت و نفرت‌انگیز، دلاری به جیب گردانندگان این شبکه سرازیر می‌کنند. نهاد قدرت در ایران بر هرچه شکست است نام پیروزی می‌دهد تا در اغتشاش واژه‌ها شناخت واقعیت ناممکن شود. این اغتشاش در عین حال بهانه‌ی لازم را فراهم می‌آورد تا مردم آرزوها، رویاها و محتوای فروکوفته‌ی ناهشیار جمعی را به جای واقعیت بگیرند و ارضا شوند.
لکن قدرت از منظر دیگری نیاز به اغتشاش دارد: در اختیار گرفتن نیروی واژه‌ها برای افاده‌ی هر معنای دلخواه. وقتی ایران دومین رتبه‌ی فلاکت و دومین رتبه‌ی مردم ناشاد جهان را کسب می‌کند، فلاکت و عقب‌ماندگی در کار نیست، پیشرفتی در میان است که بسیار درخشانتر و واقعی‌تر از پیشرفت واقعی است. ‌وقتی از نظر آزادی مطبوعات در زمره‌ی آخرین کشورهای جهان قرار گیرد، مردمسالاری ادعایی نقصانی نمی‌گیرد. احمدی نژاد انتخابات را باخت ولی پیروز شد؛ تمامی مملکت را به فلاکت انداخت ولی پیروز شد؛ اختلاس‌های رنگارنگ و چندین و چند هزار میلیاردی به راه انداخت ولی لکه‌ای ننگ بر دامن حامیانش ننشست. چرا؟ چون پیروزی، پیشرفت، درست‌کاری و حقانیت عده‌ای تابع گفتار و کردارشان نیست، ذاتی است. چنان است که گویی اینان با همه‌‌ی اشتباهاتشان برحق‌اند و دیگران به رغم همه خوبی‌های احتمالیشان تبهکار و دژم‌خو. ... اینها حتی خراشی کوچک بر جبین مشروعیت‌ها نمی‌نهند. حقانیت بعضی‌ها من عندی و خدادادی و ناوابسته به عمل است.

4. من حسادتی به شادمانی ندارم. چه عیبی دارد همسایه‌ی من حتی به فرض انکار هویتم از برد تیمی به وجد آید. عیب کار در آن است که فوتبال ترجمان سیاست اینجایی است وقتی شکست نام پیروزی می‌گیرد!

بهارنيوز


برچسب‌ها: فوتبال, ترجمان, سياست, تيم ايران, آرژانتين

تاريخ : یکشنبه 1393/04/08 | | نویسنده : زاهدانی

خبرگزاری فارس: تبدیل منطقه آزاد چابهار به قطب سوم خودروسازان کشور در آینده‎ای نزدیک

اكبر تركان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تبدیل

منطقه آزاد چابهار به قطب سوم خودروسازان کشور در آینده‎ای نزدیک خبر داد. 

اکبر ترکان گفت: قطب سوم خودروسازان کشور در آینده‌ای نزدیک در منطقه آزاد چابهار ایجاد می‎شود و انحصار تولید خودرو از 2 شرکت خودروسازی «سایپا» و «ایران خودرو» خارج می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: این سایت خودروسازی که یکی از بزرگترین سایت‎های تولید خودرو در آسیا خواهد بود در منطقه آزاد چابهار احداث خواهد شد.

گفتنی است، بندر چابهار به دلیل دسترسی به آب‎های آزاد بین‌المللی دارای موقعیت استراتژیک است و تولید خودرو در این بندر نقش مهمی در تامین بازار داخلی و خارجی دارد.فارس


برچسب‌ها: منطقه آزاد چابهار, قطب سوم, خودروسازی كشور, وب گردی, زاهدان

 استاندار سیستان و بلوچستان گفت: هر مدیری که اعتبار ملی بیشتری جذب

و هزینه کند در نمره ارزشیابی سالانه وی تاثیر زیادی خواهد داشت.

علی اوسط هاشمی در نشست بررسی مصوبات سفر رییس جمهوری به سیستان و بلوچستان افزود: اعتبارات تمامی مصوبات سفر رییس جمهوری با ردیف و منابع آن تا یک ماه آینده مشخص و به استان اعلام می شود.

وی تصریح کرد: نگاه رییس جمهوری و وزرا دولت به استان بسیار قوی است و باید از این فرصت برای توسعه و پیشرفت منطقه استفاده کنیم و از آنجایی که حدود 85 درصد بودجه ها متمرکز ملی است بایستی مدیران دستگاههای مختلف اجرایی برای جذب اعتبارات طرحهای مربوطه به جد تلاش کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: پروژه های بزرگی نظیر پتروشیمی، راه آهن و گازرسانی در دستور کار قرار دارد که هر یک از آنها برد استانی و ملی و حتی فراملی دارد و تنها به یک شهرستان مرتبط نمی شود و تاثیر و برکات آن برای تمامی شهرستانهای استان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی ایرانشهر گام نخست در مرحله آغازین خود را با مکان نمایی برداشته است، گفت: در سفر مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی و اعضای کمیته زیربنایی استان سه نقطه برای ایجاد کارخانه پتروشیمی در ایرانشهر جا نمایی شد که در حال تهیه نقشه و طرح برای ارائه به وزیر نفت است.

وی ادامه داد: طرح گاز رسانی صرفا برای گرمایی و پخت پز اجرا نمی شود بلکه خط گاز استان را خط توسعه می دانیم و بیشترین استفاده از آن در جهت صنعت و توسعه و پیشرفت منطقه خواهد بود.

دکتر صابری معاون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در این نشست گزارشی از طرحهای مصوب سفر رییس جمهوری و پیشرفت های خوب آنها را ارائه کرد.

ابوالقاسم اسدی معاون اداره کل بنادر و دریانوردی استان نیز گفت: از هزار و 200 متر طول اسکله شهید بهشتی 900 متر آن در حال اجراست که با اتمام آن تا پایان امسال ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر چابهار از دو و نیم میلیون تن به شش میلیون تن خواهد رسید.ايرنا


برچسب‌ها: اوسط هاشمي, استاندار, جذب اعتبارات ملي, نمره ارزشيابي, مديران

images

امروز نگاه توأم با رأفت اسلامی در کشور و منطقه حاکم است و هرگاه افرادی

که به هر دلیل از کرده خود ابراز پشیمانی کرده و مایل به بازگشت به آغوش مردم

و کشور باشند این شرایط به برکت نظام مقدس فراهم شده است.

 

علی‌اوسط هاشمی امروز در مراسم گرامی‌داشت هفته قوه قضائیه و تجلیل از مقام شامخ شهدای ۷ تیر اظهار کرد: ظرف مدت یک ماه گذشته و در جلسه بررسی پرونده افراد شرور نادم که از کرده خود ابراز پشیمانی کرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت و برای تعداد ۲۴ نفر از آنان امان‌نامه صادر شد.
وی افزود: امروز نگاه توأم با رأفت اسلامی در کشور و منطقه حاکم است و هرگاه افرادی که به هر دلیل از کرده خود ابراز پشیمانی کرده و مایل به بازگشت به آغوش مردم و کشور باشند این شرایط به برکت نظام مقدس فراهم شده است.
استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: آغوش نظام همواره بر افراد نادم از کرده غلط گذشته آنان باز است و ما در تلاش هستیم تا نگاه مردمان کشور در ایام انقلاب و دفاع مقدس و همچنین نگاه رهبر معظک انقلاب را با روحیه جهادی، یار فردای بهتر و رو به پیشرفت قرار دهیم.
هاشمی گفت: خوشبختانه فضای همدلی بسیار خوبی در جامعه مستتر است و تمام نگاه‌ها بر روی مشترکات به زیبایی فراهم است تا با همدلی فردایی روشن را برای منطقه و کشور رقم زد.
وی تصریح کرد: باید اهل تحمل بوده و ظرفیت را در جامعه وسعت بخشید و تا اهل تعامل نباشیم نمی‌توان نقش خود را به‌خوبی در جامعه ایفا کرد و از سیاست‌های سختگیرانه فاصله و با اهداف نرم جامعه را به سرمنزل مقصود رهنمون شد.
نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در ارزیابی و نقد نباید از اخلاق فاصله گرفت، بیان کرد: اخلاق در راس مسائل است و باید نقدی را در جامعه جاری کرد که دید وسیع‌تری را ارزانی کند.
هاشمی عنوان کرد: فرهنگ در گرو نگاه انسانی است و سیر و نفوذ آن در درون بسترها برای رویش زیبایی‌هاست و نباید در مجازات شتاب را پیشه کرد چراکه مشارکت‌جویی بهترین شیوه است.
وی گفت: قوه قضائیه عامل به مشارکت‌‌جویی در حل اختلاف با شوراهای حل اختلاف است و یافته‌ها موجبات تکامل را با تکیه بر منابع ارزشمند فراهم می‌سازد.
استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: باید راه را به هر گونه بی اخلاقی و عدول از ادب تنگ کرد و با صیانت از ادب و رفتار را عادلانه ساخت تا جامعه از رفتارهای پر خطر براساس آموزه‌های دینی و قرآنی فاصله گیرد.
هاشمی عنوان کرد: امروز فرصتی برای ایفای نقش برای خدمتگزاران فراهم شده که به مصداق این جمله که ما تشنگان خدمتیم نه شیفتگان قدرت این زیبا نگاه را باور داشت که اگر اراده مردم ما را در تمام تکلیف قدرت و اختیاری داده به سلامت و شجاعت در مسیر صحیح بکار انداخته تا پایانش سعادت باشد.
وی گفت: رفتار شهید بهشتی را الگوی راه خویش قرار داده و از گسست و فاصله در جامعه با اجرای عدالت جلوگیری کرد.تسنیم

 


برچسب‌ها: رأفت اسلامی, امان‌نامه, اشرار نادم, هفته قوه قضائیه, استان سيستان و بلوچستان